Novinky

Evidence skutečných majitelů

autor: | 24. 05. 2021 | Novinky

Evidence skutečných majitelů, informace pro OMSy a MS:

Dne 1. 6. 2021 nabyde účinnost zákon o evidenci skutečných majitelů, který stanovuje povinnost evidovat skutečné majitele právnických osob (tedy i spolků).

Stanovena povinnost evidovat všechny skutečné majitele spolku podle aktuálního stavu.

Skutečným majitelem může být vždy pouze fyzická osoba, a to i v případě, pokud by členem spolky byly pouze právnické osoby. Pak je třeba dohledat skutečné majitele takových právnických osob.

Zákon stanoví, že skutečným majitelem je v zásadě osoba, která má na majetku spolku podíl větší než 25 %.

Má-li spolek 3 členy, jsou skutečnými majiteli všichni členové (všichni mají podíl na majetku spolku větší než 25 %).

Má-li spolek 4 a více členů, jsou skutečnými majiteli všichni členové statutárního orgánu, tedy buď všichni členové kolektivního statutárního orgánu (např. výboru), nebo předseda, pokud je předseda statutárním orgánem. Uvedené platí v běžných případech. Pokud by nějaká osoba ve skutečnosti ovládala více než 25 % hlasů (např. prostřednictvím dalších členů spolku), byla by skutečným majitelem tato osoba.

Spolky mají povinnost zajistit, aby byly v evidenci skutečných majitelů vždy zapsány osoby, které jsou aktuálně skutečnými majiteli. Změny skutečných majitelů je třeba do evidence zapsat vždy bez zbytečného odkladu poté, co ke změně fakticky dojde.

Zápis do evidence skutečných majitelů lze provést buď prostřednictvím notáře nebo příslušného krajského soudu. Návrh je třeba podat na formuláři zveřejněném na webu Ministerstva spravedlnosti, a to v elektronické nebo listinné podobě.

Doporučujeme po 1. 6. 2021 prověřit v evidenci skutečných majitelů, zda má spolek v evidenci zapsány aktuální údaje a případně do 1. 12. 2021 zajistit soulad zápisu v evidenci skutečných majitelů se skutečným stavem.

V případě, že v evidenci není zapsán skutečný majitel (není zapsán nikdo, nebo jsou údaje neaktuální), zahájí soud řízení o nesrovnalosti. Porušení povinností je přestupkem.

Povinnost evidence skutečných majitelů se netýká honebních společenstev, neboť pro ně zákon výslovně zavází výjimku.

Související články