Akce myslivost | Novinky

Honitba roku

autor: | 11. 01. 2023 | Akce myslivost, Novinky

Vážení kolegové myslivci,
obracím se na Vás s výzvou o zapojení se do 8. ročníku soutěže Honitba roku. Smyslem této soutěže je ocenit příkladné aktivity myslivců v jejich honitbách, které napomáhají ke zlepšení stavu krajiny a realizují taková opatření, která směřují k podpoře biodiverzity. Letošní ročník bude významný i s ohledem na 100. leté výročí založení ČMMJ.

Za několik minulých let se podařilo zmapovat mnoho honiteb, kde jsou taková opatření realizována. Mapování obdobných aktivit je velmi důležité, protože díky němu může Českomoravská myslivecká jednota prezentovat aktivity myslivců jako zásadní pro péči o naši krajinu a zlepšování jejího stavu, a to jak směrem k politikům, tak i k široké veřejnosti. Dalším důležitým přínosem činnosti mapování honiteb, které realizují opatření ke zlepšení krajiny a podpoře biodiverzity je také to, že myslivci, kteří se v průběhu let do soutěže Honitba roku zapojili, motivují další uživatele honiteb k realizaci obdobných opatření a nabízí návod, jak k problematice přistupovat.

Českomoravská myslivecká jednota každý rok oceňuje subjekty ve třech kategoriích a to lesní, polní a smíšená honitba roku. V minulosti se hodnocení přihlášených účastníků věnovali členové Ekologické komise ČMMJ, kterým patří velký dík za to, že tuto aktivitu začali realizovat. V současnosti hodnocení realizují členové pracovní komise ČMMJ Myslivci pro přírodu. Vyhlášení vítězů v soutěži Honitba roku proběhne při příležitosti konání Národních mysliveckých slavností na Ohradě.

Smyslem ocenění Honitba roku je atraktivní formou rozšiřovat informace o chvályhodných aktivitách myslivců a dále šířit obecné povědomí o ochraně krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví, hodnotách krajiny pro každodenní život zvěře a apelovat na další myslivecké hospodáře, aby přijali svůj díl odpovědnosti za krajinu a její udržitelné užívání. Soutěž slouží, jako ocenění aktivit myslivců, které směřují ke zlepšování životního prostředí pro volně žijící zvěř, udržitelnému rozvoji krajiny a šíření příkladů dobré praxe především mezi mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejností.

Pokud se rozhodnete soutěže zúčastnit, v případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na emailové adrese jirina.spalova@cmmj.cz, kde Vám sdělíme podrobné informace a potřebné formáty dokumentů, které budou předmětem hodnocení a dalšího zveřejňování. Přihlášení do soutěže je možné do 31.1.2023.

V případě Vašeho zájmu o soutěž Honitba roku, můžete navštívit internetovou adresu https://www.honitbaroku.cz/predchozi-rocniky/ , kde pro Vás uvádíme podrobné informace o předchozích ročnících této soutěže.

Jako Českomoravská myslivecká jednota si velmi vážíme našich členů, kteří napomáhají zlepšování stavu zvěře a hospodaří v naší krajině udržitelným způsobem. Děkujeme Vám za Váš zájem a budeme velmi potěšeni, pokud se do soutěže přihlásíte.

Ing. Daniel Švrčula
místopředseda pro spolkovou činnost, člen pracovní skupiny Myslivci pro přírodu ČMMJ

Podmínky a přihlášení
Dle pravidel ČMMJ byly pro rok 2022 vyhlášeny tyto kategorie:

  • Lesní honitba roku
  • Smíšená honitba roku
  • Polní honitba roku

Do soutěže lze přihlásit myslivce (fyzické osoby), dále myslivecké spolky i honební společenstva, kteří dokončili projekt/y zvyšování přírodní hodnoty honitby. Přihlašování subjektů do soutěže je možné do 31.1.2023 a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace, pokud tato byla pořizována. Dokončením realizace projektů (například založení políček pro zvěř nebo prvků územního systému ekologické stability) se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 2 let od jeho založení (v případě políček pro zvěř realizace minimálně 2 roky).

Přihlášeny mohou být aktivity v rámci jedné výše uvedené kategorie, a může se jednat pouze o
konkrétní jedno opatření nebo o soubor různých opatření (společných zařízení), které ale musí být
součástí jedné honitby.

Do soutěže nelze přihlásit honitby, které byly oceněny v předchozích ročnících soutěže.